konkurs soleus

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest INTERPLASTIC Roger Żółtowski, Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno. NIP: PL 586 000 90 32 | REGON: 002854249 zwanego dalej Organizatorem.

 

 1. Fundatorem nagrody jest:

 

INTERPLASTIC Roger Żółtowski, Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno. NIP: PL 586 000 90 32 | REGON: 002854249

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie z wyłączeniem:

 

 1. pracowników działu marketingu firmy INTERPLASTIC Roger Żółtowski

 

 1. osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

 1. osób najbliższych wobec osób wymienionych powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

4) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.

 

 • 2 Czas trwania Konkursu.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 11.12.2015 – 20.12.2015r.

 

 1. Nagrody zostaną przyznane w dniu:

 

21.12.2015r. w siedzibie Organizatora w Tuchomiu, ul. Gdyńska 45.

 

 • 3. Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania losowań zwycięzców

 

Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

 • 4 Nagrody.
 1. Nagrodą w Konkursie jest zegarek SOLEUS DASH w kolorze żółtym.

 

Wartość nagrody ustalona została i wynosi 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

 

00/100) brutto.

 

 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za Nagrodę rzeczową.

 

 1. Organizator oświadcza, że nie ma możliwości zamiany nagród opisanych w pkt. 1 na inne nagrody lub ich ekwiwalent pieniężny.

 

 • 5 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu:

 

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

 

ą) polubiła fanpage Interplastic na facebooku

 

 1. b) Zwycięzcą zostanie osoba, która w najciekawszy sposób uzasadni dlaczego to właśnie ona powinna wygrać zegarek.

 

 1. Jeden uczestnik Konkursu może składać swoje zgłoszenie do Konkursu nieograniczoną liczbę razy, każdorazowo musi spełniać warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w dniu

 

21.12.2015r.

 

Zwycięzcą zostanie osoba spełniająca warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 

 1. Zwycięzcy Nagród zostaną powiadomieni o ich przyznaniu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia losowania poprzez ich profile na facebook.

 

 

 • 6. Odbiór nagród.

 

 1. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez zwycięzcę konkursu. Adres należy przesłać na mail: marketing@interplastic.pl

 

 1. Fundatorzy sfinansują i odprowadzą do właściwych Urzędów Skarbowych zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody fundowanej przez siebie, o jakiej mowa w § 4 ust. 1 , w wysokości 10%.

 

 • 7. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń w związku z udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 

 • 8. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy nagród spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu mogą żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów bądź pozostawania pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków określonych w Regulaminie Konkursu lub wynikających z przepisów prawa, a także odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora lub Fundatorów, jak również uprawnia Organizatora i Fundatorów do odmowy wydania Nagrody.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej – www.interplastic.pl W przypadku osób, które zdobyły Nagrody, Organizator oraz podmioty, którym Organizator powierzył wykonanie niektórych czynności związanych z urządzaniem Konkursu, zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych zwycięzców Nagród w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu wydania Nagród. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926). Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu uczestnik taki nie będzie mógł wziąć w nim udziału.

 

 1. Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk i wizerunków laureatów Nagród w środkach masowego przekazu dla celów marketingowych, z zastrzeżeniem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych nie jest warunkiem realizacji Nagrody.

 

 • . Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu

 

 

zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi Nagrody w przypadku wygranej w Konkursie.

 

 1. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani powiadomić o zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu wydania Nagród, pod rygorem skutków, o których mowa w ust. 6 powyżej.

 

 1. Organizator oświadcza że:

 

 1. zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za niniejszy konkurs.

 

 1. niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany

 

 1. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.