Skip to content

Dotacje

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FE POIR Poziom Pl

INTERPLASTIC Roger Źółtowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Utrzymanie prowadzenia działalności w związku z trudnościami finansowymi z powodu epidemii COVID-19, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

„Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 275 638,32 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 32/100).”

Wkład funduszy Europejskich: 100%

 

 

 

INTERPLASTIC Roger Źółtowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„Stworzenie linii technologicznej do produkcji bramek z zastosowaniem innowacyjnego stelaża” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest wdrożenie nowej technologii i stworzenie warunków do wytwarzania innowacyjnych bramek o trzech rozmiarach: 3×2, 5×2 oraz 7×2 (7,32×2,44).

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu bezpośrednio wynikającym z wdrożenia nowej technologii będzie uzyskanie technicznej, prawnej oraz organizacyjnej zdolności do uzyskania wskaźników rezultatu, jakimi będą znacząco ulepszone bramki sportowe w stosunku do tych wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wartość projektu: 1 416 594,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 637 467,30 zł

logo_projekt-200x19-38452

Firma Interplastic Roger Żółtowski realizuje trzy projekty współfinansowane ze środków Unii uropejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa:

1) Tytuł projektu:
“Nowoczesność kluczem do sukcesu”
Rozbudowa oraz usprawnienie prac
w przedsiębiorstwie Interplastic Roger Żółtowski
w Tuchomiu.
Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02.00-264/08-00 podpisano w dniu 04 sierpnia 2009 roku.
Termin realizacji projektu: 08-12-2008 – 15-06-2014

2) Tytuł projektu:
“Rozwój działalności eksportowej”
W przedsiębiorstwie Interplastic Roger Żółtowski
w Tuchomiu poprzez aktywny udział
w międzynarodowych targach.
Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02.00-386/08-00 podpisano w dniu 04 sierpnia 2009 roku.
Termin realizacji projektu: 01-07-2009 – 27-02-2015

3) Tytuł projektu:
“Inwestycje szansą na rozwój w dobie kryzysu”
Rozbudowa oraz usprawnienie prac
w przedsiębiorstwie Interplastic Roger Żółtowski
w Tuchomiu.
Umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.01.02.00-302/09-00 podpisano w dniu 16 maj 2011
Termin realizacji projektu: 01.03.2011 – 31.12.2014

Zapytania ofertowe

Informacje o recyklingu bramek produkowanych przez Interplastic