Konkurs – kalendarz

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest INTERPLASTIC Roger Żółtowski, Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno. NIP: PL 586 000 90 32 | REGON: 002854249 zwanego dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagrody jest:

INTERPLASTIC Roger Żółtowski, Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno. NIP: PL 586 000 90 32 | REGON: 002854249

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie z wyłączeniem:
 2. a)         pracowników działu marketingu firmy INTERPLASTIC Roger Żółtowski
 3. b)         osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
 4. c)         osób najbliższych wobec osób wymienionych powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

4) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.

 

 • 2 Czas trwania Konkursu.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 11.01.2016 – 18.01.2016r.
 2. Nagrody zostaną przyznane w dniu:

18.01.2016r. w siedzibie Organizatora w Tuchomiu, ul. Gdyńska 45.

 

 • 3. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania losowań zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

 • 4 Nagrody.
 1. Nagrodą w Konkursie jest piłka Kalendarz Interplastic 2016.

Wartość nagrody ustalona została i wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) brutto.

 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za Nagrodę rzeczową.
 2. Organizator oświadcza, że nie ma możliwości zamiany nagród opisanych w pkt. 1 na inne nagrody lub ich ekwiwalent pieniężny.

 

 • 5 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu:
 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

ą) polubiła fanpage Interplastic na facebooku

 1. b) Zwycięzcą zostanie osoba, która w najciekawszy sposób dokończy zdanie : Interplastic to firma..
 2. Jeden uczestnik Konkursu może składać swoje zgłoszenie do Konkursu nieograniczoną liczbę razy, każdorazowo musi spełniać warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w dniu

18.01.2016r.

Zwycięzcą zostanie osoba spełniająca warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 1. Zwycięzcy Nagród zostaną powiadomieni o ich przyznaniu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia losowania poprzez ich profile  na facebook.

 

 • 6. Odbiór nagród.
 1. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez zwycięzcę konkursu. Adres należy przesłać na mail: marketing@interplastic.pl
 2. Fundatorzy sfinansują i odprowadzą do właściwych Urzędów Skarbowych zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody fundowanej przez siebie, o jakiej mowa w § 4 ust. 1 , w wysokości 10%.

 

 • 7. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń w związku z udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 

 • 8. Postanowienia końcowe.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy nagród spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. W tym celu mogą żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów bądź pozostawania pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków określonych w Regulaminie Konkursu lub wynikających z przepisów prawa, a także odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora lub Fundatorów, jak również uprawnia Organizatora i Fundatorów do odmowy wydania Nagrody.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej – www.interplastic.pl W przypadku osób, które zdobyły Nagrody, Organizator oraz podmioty, którym Organizator powierzył wykonanie niektórych czynności związanych z urządzaniem Konkursu, zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych zwycięzców Nagród w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu wydania Nagród. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926). Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu uczestnik taki nie będzie mógł wziąć w nim udziału.
 3. Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk i wizerunków laureatów Nagród w środkach masowego przekazu dla celów marketingowych, z zastrzeżeniem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych nie jest warunkiem realizacji Nagrody.

6 .   Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu

zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania uczestnikowi Nagrody w

przypadku wygranej w Konkursie.

 1. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości

Organizatora, są zobowiązani powiadomić o zmianie Organizatora oraz podać nowe

dane osobowe najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu wydania Nagród,

pod rygorem skutków, o których mowa w ust. 6 powyżej.

 1. Organizator oświadcza że:
 2. a)  zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za niniejszy konkurs.
 3. b) niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany
 4. c) Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.